ПРАВИЛА ЗА ПАЗАРУВАНЕ

I. Общи положения и информация за търговеца:

1.1. Интернет сайтът www.purehazelwood.bg е собственост на „НЕЙЧАРЪЛ КЮЪР“ ЕООД, с ЕИК 204869347.

1.2. Сделките чрез интернет сайта се сключват от името и за сметка на търговеца- „НЕЙЧАРЪЛ КЮЪР“ ЕООД.

1.3. Информация за търговеца:

  • Наименованието на дружеството е „НЕЙЧАРЪЛ КЮЪР“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с идентификационен код (ЕИК) 204869347;

  • Седалището и адресът на управление са в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 370, вх. „А“, ет. 3, ап. 7;

  • Телефонен номер за контакт: 0884 114911;

  • Електронна поща: naturalcure2017@gmail.com

II.Поръчка на стоки:

2.1. Поръчката се извършва свободно, без да е необходима регистрация.

2.2. Поръчката на стоки чрез сайта се извършва с попълване на електронната форма – избор на съответните артикули и поставянето им във виртуалната количка.

2.3. Потребителят трябва да потвърди, че е запознат и приема условията за пазаруване; да избере начин на плащане; да посочи три имена, актуални електронна поща, телефонен номер и адрес за доставка или офис на куриерската фирма, от който да бъде получена стоката.

2.4. След като избере съответните стоки чрез поставянето им във виртуалната количка, потребителят трябва да прегледа поръчката преди да я изпрати.

2.5. Прегледът на поръчката представлява задължителна секция в сайта, която съдържа пълна информация за вида, количеството, стойността на избраните стоки, срок и цена за доставка.

2.6. Поръчката се изпълнява в тридневен срок от получаването ѝ, за което търговецът уведомява потребителя и я предава на куриер за доставка.

2.7. Търговецът е длъжен да съхранява и пази данните във връзка с всяка поръчка.

III. Цени:

3.1. Всеки продукт, който се предлага в сайта има посочена цена в български лева.

3.2. Търговецът има право да променя цените на стоките, но не и по отношение на потребител, който вече е направил поръчка.

3.3. Цената не включва разходите за доставка на стоките. Същите са за сметка на потребителя и се заплащат от него.

При поръчка на стоки с една заявка на обща стойност над 100 /сто/ лева, разходите по доставката са за сметка на търговеца.

3.4. Цената на доставката зависи от местоназначението на пратката като максималната цена е в размер на 7 /седем/ лева.

IV. Плащане:

4.1. Потребителят има право да избере начин на плащане сред една от следните възможности:

  • Наложен платеж;

  • Плащане с кредитна карта;

  • Плащане чрез Easypay.

4.2. При избор на услугата „наложен платеж“, пратката се предава на потребителя след заплащане на цената на стоката и куриерската такса за доставка. В този случай, преди да я приеме, потребителят има право да я прегледа.

4.3. При избор на плащане с кредитна карта или Easypay, потребителят заплаща продажната цена на поръчаната стока предварително, за което дава изричното си съгласие с приемане на настоящите правила за пазаруване.

4.4. При избор на плащане с кредитна карта или Easypay, поръчката се обработва и изпраща след получаване на продажната цена.

V. Доставка:

5.1. Доставка на поръчани стоки се извършва само на територията на Република България.

5.2. Доставката се изпълнява от куриерска фирма.

5.3. Търговецът изпраща фактура заедно с поръчаните стоки.

5.4. Потребителят винаги има право да прегледа стоката преди да я приеме.

VI. Договор:

6.1. Договорът, който се сключва между търговеца и потребителя представлява договор от разстояние, по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите.

6.2. Договорът се счита за сключен от момента на постигане на съгласие между страните за вида, количеството, стойността на избраните стоки, срок и цена за доставка, и приемане на правилата за пазаруване (или с изпращане на поръчката чрез интернет сайта).

6.3. Договорът се сключва за неопределен срок. Задълженията на страните по него се погасяват с изпълнението им и изтичане на сроковете за упражняване на правото на отказ от страна на потребителя.

6.4. При избор на плащане с кредитна карта или Easypay, задължението на търговеца да достави поръчаните стоки възниква след получаване на продажната цена.

6.5. В случай, че продажната цена по т. 6.4 не бъде платена в тридневен срок от изпращане на поръчка, договорът се анулира автоматично.

6.6. В случай, че данните по т. 2.3, посочени от потребителя са некоректни или неверни, договорът се анулира автоматично, считано от момента, в който е установено несъответствието.

6.7. При анулиране на договора по реда на т. 6.6, търговецът връща на потребителя всичко, което е получил от него в тридневен срок.

VII. Право на отказ:

7.1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка.

7.2. Правото на отказ може да се упражни в 14 – дневен срок от датата на приемане на стоките. В случай, че не бъде упражнено в този срок, правото на отказ се погасява.

7.3. При надлежно упражнено право на отказ, потребителят се задължава да върне стоките на търговеца в 14 – дневен срок, считано от датата, на която последният е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

7.4. Разходите за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

7.5. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми чрез същото платежно средство, използвано от потребителя при поръчката, освен ако той не е посочил изрично друго платежно средство.

7.6. Възстановяването на получените суми се извършва от търговеца само при условие, че стоките са върнати от потребителя или е представено доказателство за връщането им.

7.7. Търговецът възстановява получените суми в 14 – дневен срок от връщане на стоките или представяне на доказателство за изпращането им обратно.

VIII. Рекламации:

8.1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед, съхранението, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

8.2. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

8.3. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

8.4. Рекламацията се предявява пред търговеца на посочените контакти.

8.5. Рекламацията се подава устно или писмено.

8.6. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

8.7. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1). касова бележка или фактура;

2). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

IX. Гаранция:

9.1. Всяка стока е съпроводена с гаранция от производителя, в която са посочени гаранционните условия, срокове и реда за предявяване.

9.2. Независимо от предоставената гаранция, потребителят може да избере да извърши рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното.

X. Защита на личните данни:

10.1. Търговецът е регистриран като администратор на лични данни.

10.2. Търговецът се задължава да събира, съхранява, обработва и използва личните данни, предоставени от потребителите само за изпълнението на договорите, рекламни цели и промоции във връзка с подобряване качеството на услугите.

10.3. Данните се предоставят от потребителите доброволно за посочените цели, за което те дават изричното си съгласие с приемане на настоящите правила за пазаруване.

10.4. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си по т. 10.3.

За неуредените случаи се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите правила влизат в сила от 07.03.2018г. и се прилагат до отменянето или замяната им с други.